top of page

HMS opplæring

HMS-opplæring

Arbeidsmiljøkurs i henhold til forskrift (”40 timers kurset”)

Et modulstrukturert, praktisk orientertkurs rettet mot grunnleggende HMS-arbeid og med fokus på aktuelle arbeidsmiljøutfordringer. Angår ledere, mellomledere, verneombud og tillitsvalgte. Inkluderer tilbud om oppfølging (av verneombud) under og etter endt kurs.

Opplæringstilbud til ledere

Lederutviklingsprogram

I samarbeid med organisasjonspsykolog, tilby vi et eget opplegg for lederopplæring hvor helse, miljø og sikkerhet er en integrert del i et lederutviklingsprogram.

HMS til ledere

Vi gir obligatorisk 1-2-dagers kurs til ledere basert på Arbeidstilsynets veiledning. Inkluderer tilbud om individuell lederstøtte etter endt kurs.

Please reload

Førstehjelp

Førstehjelpskurs

Kurs i basal førstehjelp, innebærer normalt både teori og praktiske øvelser i hjerte-lungeredning. Kurset kan tilpasses etter dine behov med tanke på både innhold og varighet.

FSE-kurs

Kurs i basal førstehjelp men spesielt tilpasset el-bransjen. Obligatorisk for bedrifter med personell som arbeider med elektrisitet, i henhold til Sikkerhetsforskriften.

Hjertestarterkurs

Innføring i basal hjerte-lungeredning og opplæring i bruk av hjertestarter. Innebærer både teori og praktisk øvelse i bruk av hjertestarter.

Please reload

Kartlegging og risikovurdering

Innføring i både grunnleggende og avansert vurdering av risiko innen din bransje og på din arbeidsplass. Kurset innebærer å identifisere risikoområder og vurdere eventuelle nødvendige tiltak.

Biologisk og kjemisk helsefare

Kurs rettet mot virksomheter med særlig behov for å sikre seg mot kjemisk helsefare.

Krisehåndtering

Vi tilbyr kurs som tar sikte på å forberede din virksomhet på krisesituasjoner. Kurset kan inneholde risikovurdering, utforming av dreiebok og gjennomføring av øvelser.

Please reload

Arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø

Vi i INVENI gir kurs innen psykososialt arbeidsmiljø, og tilpasser kursene til målgruppen.

Psykososialt arbeidsmiljø er satt sammen av en mengde forhold som er knyttet til arbeid og arbeidsplassen. Det omfatter samspill mellom leder og medarbeidere og medarbeidere i mellom, og hvordan hver enkelt oppfatter miljøet. De ansattes oppfatning av det psykosiale arbeidsmiljøet på jobben virker inn på hvordan de opplever og tåler faktorer i det fysiske arbeidsmiljøet og omvendt.
Kurset presenterer faktorer som kjennetegner gode og dårlige psykososiale arbeidsmiljø. Sammenhengen mellom god lønnsomhet og et godt psykososialt arbeidsmiljø sees på. Det tar opp hvordan kommunikasjon innad i bedriften og utad, og hvordan stressnivået til hver enkelt og bedriften som helhet, kan påvirke hvordan man oppfatter miljøet. 
Flere tips for hvordan forebygge konflikter er kurset også innom. Kurset er innom hvordan mangfold i arbeidsmiljøet både kan være til berikelse og utfordring. Og hvordan man kan få til toleranse for forskjellighet og behandle hverandre likeverdig gjennom bevissthet i kommunikasjonen i bedriften.
 

 

Stressmestring

Vi har tre ulike kurs innen stressmestring. Kursene kan kombineres med prosesser i bedrift for å redusere stressproblemene og med individuell, personrettet oppfølging.

Stress og stressmestringskurset presenterer definisjoner på stress. Hvordan negativt stress kan føre til fysiske sykdommer og psykiske plager. Forskjellen mellom akutt og kronisk stress. 
Hvordan man kan være oppmerksom på, og gjenkjenne kroppslige, kognitive (tankemessige) og følelsesmessige symptomer på kronisk stress. Og når det er på tide å gjøre noe med det. 
Hva man kan være oppmerksom på i forhold til hva som stresser og hva som gir overskudd til å stå i stress. Sammenheng mellom belastning, mestring og stress. Forslag til mestringsmetoder på arbeidsplassen og individuelt mestring.

 

Konflikthåndtering

Vi har egne kurs innen konflikthåndtering både på person- og organisasjonsnivå. Kurset kan inkludere både hjelp til å kartlegge konflikter, finne løsninger gjennom dialog og møter, samt rådgi både ledere og øvrige ansatte i virksomheten

Kollegastøtte

Innføring i prinsipper for å følge opp kollegaer etter en kritisk hendelse.

Kommunikasjon og motivasjon

Grunnleggende innføring i ulike kommunikasjonsmåter og motivasjonsteknikker. Innebærer både teori og praktiske øvelser.

Please reload

Helsekontroll

Helsekontroll

Fortell mer om dette elementet. Hva gjør det interessant? Gi den informasjonen besøkende trenger for å utføre den handlingen du vil de skal gjøre. For å gjøre dette elementet ditt eget, klikk her > Legg til og administrer.

Please reload

Ergonomi og arbeidsbelastninger

Vi gir varierte kursopplegg innen ergonomi, tilpasset din virksomhets behov. Kurset kan gjennomføres i foredragsform eller utformes som et arbeidsplassbesøk som omfatter både praktiske øvelser og innføring i enkle tiltak for å forebygge fysiske plager.

Kurs i forebyggende trening

Fysioterapeut kan utarbeide forslag til forebyggende tiltak, helsefremmende tiltak, og personlig treningsveiledning. Kurset er praktisk rettet.

Kosthold og livsstil

Teoribasert kurs om kosthold og livsstil, med fokus på motivasjonsarbeid og enkle grep for å bedre kosthold og form gjennom fysisk aktivitet. Kurset kan gjennomføres både individuelt og gruppevis og det vil bli gitt tilbud om oppfølging.

Please reload

Ergonomi

bottom of page