INVENI

bedriftshelsetjeneste

Psykososialt arbeidsmiljø er et spesielt satsningsområde for oss. Visste du at mer enn halvparten av alle som er langtidssyk har problemer relatert til psykososialt arbeidsmiljø?

Hva gjør vi for å nå målene?

  • Kartlegging av mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen
  • Være støttespillere for lederne
  • Personrettede tiltak, f eks samtaler med helsepersonell i bedriftshelsetjenesten
  • Videreutvikling av systemer og strukturer

Det kreves kontinuerlig arbeid for å utvikle og vedlikeholde et godt psykososialt arbeidsmiljø. Dette arbeidet gir best resultater når det baseres på bred deltakelse fra de ansatte. Ledelsens rolle er først og fremst å ta initiativ, strukturere arbeidsprosessen og følge opp, samt å gi arbeidet legitimitet og støtte.

Det er en rekke forhold som kan påvirke enkeltpersoners helse, trivsel, kreativitet og yteevne. Mennesker er ulike, og det som en person opplever som en belastning kan en annen person oppleve som en utfordring. Konsekvenser av ulike forhold i arbeidssituasjonen bestemmes av den mening og betydning de tillegges av en person, og det blir derfor vanskelig å definere objektive kriterier for hva som er et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Vårt mål for arbeidsmiljøutvikling i hos våre bedriftskunder har som overordnet mål at arbeidsmiljøet skal

  • Fremme kreativitet, læring, arbeidsevne og trivsel
  • Bidra slik at medarbeidere ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av arbeidsulykker
  • Være inkluderende også for medarbeidere og ansatte som utvikler helsesvikt og redusert arbeidsevne
  • Bistå slik at alle ansatte blir behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar

Copyright © 2017. INVENI bedriftshelsetjeneste.